Friday, June 3, 2022

Ini Dia Syarat Mendapatkan BSU 2022!

*Perhatian, Cara Membaca blog ini dari Bawah ke atas ya!!! Tulisannya Kebalik lagi..
selamat Membaca...:)

 

 

Syarat BSU 2022

 Boleh menyebarkan dan memposting artikel ini asal menyertakan sumber www.kapindiang.com

 ˙ɐɾɹǝʞǝq ɐpuɐ ʇɐdɯǝʇ uɐɐɥɐsnɹǝd uɐp ʞuɐq ʞɐɥıd uɐƃuǝp ɐɯɐs ɐɾɹǝʞǝq ƃuɐʎ ɹǝʞɐuɯǝʞ ɥǝןo ɟıʇʞǝןoʞ ƃuıuǝʞǝɹ uɐʞʇɐnqıp uɐʞɐ ɐpuɐ ɐʞɐɯ '(ɥǝɔɐ ɥɐʎɐןıʍ snsnɥʞ) ɐısǝuopuı ɥɐıɹɐʎs ʞuɐq nɐʇɐ (uʇq 'ıɹıpuɐɯ 'ıuq 'ıɹq) ɐɹɐqɯıɥ ƃuıuǝʞǝɹ ıʞıןıɯǝɯ ɯnןǝq ɐpuɐ ɐʞıɾ

˙ɐpuɐ ƃuıuǝʞǝɹ ǝʞ ɹǝɟsuɐɹʇıp ƃunsƃuɐן uɐʞɐ 1202 nsq ɐuɐp ɐʞɐɯ '(ɥǝɔɐ ɥɐʎɐןıʍ snsnɥʞ) ɐısǝuopuı ɥɐıɹɐʎs ʞuɐq nɐʇɐ (uʇq 'ıɹıpuɐɯ 'ıuq 'ıɹq) ɐɹɐqɯıɥ ʞuɐq ƃuıuǝʞǝɹ ıʞıןıɯǝɯ ɐpuɐ ɐʞıɾ

ɹnןɐʎuǝd ʞuɐq
1202 unɥɐʇ 61 ɹoɯou ɹǝʞɐuǝɯɹǝd ɐpɐd ʇɐɥıןıp ʇɐdɐp 1202 nsq ɐɹɐɔ ɐʇɐʇ uɐp ǝɯsıuɐʞǝɯ 'ɐıɹǝʇıɹʞ ısɐɯɹoɟuı ıɐuǝƃuǝɯ ʇnɾuɐן ɥıqǝן ˙uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ sɾdq ıɹɐp ןɐsɐɹǝq ɥɐdn/ıɾɐƃ ıpısqns uɐnʇuɐq ɐɯıɹǝuǝd uoןɐɔ ɐʇɐp
˙nsq ɐuɐp uɐʞɹıɐɔuǝɯ ʇɐdɐp ɹɐƃɐ ɐpuɐ nɹɐq ƃuıuǝʞǝɹ ısɐʌıʇʞɐ uɐʞnʞɐןǝɯ ɐɹǝƃǝs uɐʞdɐɹɐɥıp ɐpuɐ ˙ʇnqǝsɹǝʇ ʞuɐq ıp ƃuıuǝʞǝɹ ıʞıןıɯǝɯ ʞɐpıʇ ɐpuɐ ɐuǝɹɐʞ (uʇq 'ıuq 'ıɹq 'ıɹıpuɐɯ) ɐɹɐqɯıɥ ʞuɐq nʇɐs ɥɐןɐs ıp uɐʞʇɐnq ıɯɐʞ ƃuɐʎ ƃuıuǝʞǝɹ ɥɐןɐpɐ nɹɐq ƃuıuǝʞǝɹ ˙ɐpuɐ nɹɐq ƃuıuǝʞǝɹ ǝʞ uɐʞɹnןɐsɹǝʇ ɥɐןǝʇ nsq ɐuɐp ɐןıqɐdɐ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ
nɹɐq ƃuıuǝʞǝɹ ısɐʌıʇʞɐ uɐp uɐʞɹnןɐsɹǝʇ
˙ɐpuɐ (uʇq 'ıuq 'ıɹq 'ıɹıpuɐɯ) ɐɹɐqɯıɥ ʞuɐq ƃuıuǝʞǝɹ ǝʞ uɐʞɹnןɐsɹǝʇ ɥɐןǝʇ ɥɐdn ıpısqns uɐnʇuɐq ɐuɐp ɐןıqɐdɐ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ
ɐpuɐ ƃuıuǝʞǝɹ ǝʞ uɐʞɹnןɐsɹǝʇ
uɐɹnןɐʎuǝd
˙ʇɐɹɐʎs ıɥnuǝɯǝɯ ɯnןǝq ɐןıqɐdɐ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ
ʇɐɹɐʎs ıɥnuǝɯǝɯ ɯnןǝq
˙ɥɐdn ıpısqns uɐnʇuɐq ɐɯıɹǝuǝd ıɐƃɐqǝs uɐʞdɐʇǝʇıp ɥɐןǝʇ ɐןıqɐdɐ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ
uɐʞdɐʇǝʇıp
uɐdɐʇǝuǝd

˙uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ uɐıɹǝʇuǝɯǝʞ ɐpɐdǝʞ uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ sɾdq ıɹɐp nsq ɐɯıɹǝuǝd uoןɐɔ ɐʇɐp uɐɥɐɹǝʎuǝd uɐdɐɥɐʇ ɯɐןɐp ʞnsɐɯ ɯnןǝq ɐpuɐ ɐʇɐp unɯɐu 1202 unɥɐʇ 61 ɹoɯou ɹǝʞɐuǝɯɹǝd uɐƃuǝp ıɐnsǝs uɐʇɐɹɐʎsɹǝd ıɥnuǝɯǝɯ ɐpuɐ ɐןıqɐdɐ 'ɐɯɐs ƃuɐʎ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐƃnɾ ɐpuɐ    
1202 unɥɐʇ 61 ɹoɯou ɹǝʞɐuǝɯɹǝd uɐƃuǝp ıɐnsǝs nsq ɐɯıɹǝuǝd ıɐƃɐqǝs uɐʇɐɹɐʎsɹǝd ıɥnuǝɯǝɯ ʞɐpıʇ ɐpuɐ ɐןıqɐdɐ '(nsq) ɥɐdn ıpısqns uɐnʇuɐq ɐɯıɹǝuǝd uoןɐɔ ıɐƃɐqǝs ɹɐʇɟɐpɹǝʇ ʞɐpıʇ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ    

ɹɐʇɟɐpɹǝʇ ʞɐpıʇ
˙uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ uɐıɹǝʇuǝɯǝʞ ɐpɐdǝʞ uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ sɾdq ıɹɐp nsq ɐɯıɹǝuǝd uoןɐɔ ɐʇɐp uɐɥɐɹǝʎuǝd uɐdɐɥɐʇ uɐƃuǝp ıɐnsǝs (nsq) ɥɐdn ıpısqns uɐnʇuɐq ɐɯıɹǝuǝd uoןɐɔ ıɐƃɐqǝs ɹɐʇɟɐpɹǝʇ ɥɐןǝʇ ɐןıqɐdɐ ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ
ɹɐʇɟɐpɹǝʇ
uoןɐɔ
˙ʇnʞıɹǝq ɹɐqɯɐƃ ıʇɹǝdǝs ısɐʞıɟıʇou uɐʞʇɐdɐpuǝɯ uɐʞɐ ɐpuɐ 'nʇı ɥɐןǝʇǝs

uɐnɥɐʇıɹǝqɯǝd ʞǝɔ
5
˙ısɐʞoן ǝdıʇ uɐp uɐɥɐʞıuɹǝd snʇɐʇs 'ɐpuɐ ƃuɐʇuǝʇ 'ןıɟoɹd oʇoɟ ɐdnɹǝq ɐpuɐ ıɹıp ɐʇɐpoıq ןıɟoɹd ıdɐʞƃuǝן

ןıɟoɹd ıdɐʞƃuǝן
4
˙ɐpuɐ unʞɐ ɯɐןɐpǝʞ uıƃoן

ʞnsɐɯ
3
˙ɐpuɐ ǝuoɥdpuɐɥ ɹoɯou ǝʞ uɐʞɯıɹıʞıp uɐʞɐ ƃuɐʎ dʇo ǝpoʞ uɐʞɐunƃƃuǝɯ uɐƃuǝp unʞɐ ısɐʌıʇʞɐ ˙unʞɐ uɐɹɐʇɟɐpuǝd ıdɐʞƃuǝן ˙uɐɹɐʇɟɐpuǝd uɐʞnʞɐןǝɯ snɹɐɥ ɐpuɐ ɐʞɐɯ 'unʞɐ ıʞıןıɯǝɯ ɯnןǝq ɐןıqɐdɐ

unʞɐ ɹɐʇɟɐp
2
pı˙oƃ˙ɹǝʞɐuɯǝʞ ǝʇısqǝʍ ıƃunɾunʞ
1
uɐʞǝɔǝƃuǝd ɥɐʞƃuɐן

(ʞʇsɾdq ןɐɹoʇʞǝs ɐʇɐp ısɐʞıɟısɐןʞ ıɐnsǝs) uɐʇɐɥǝsǝʞ uɐp uɐʞıpıpuǝd ıןɐnɔǝʞ ɐsɐɾ & uɐƃuɐƃɐpɹǝd 'ǝʇɐʇsǝ ןɐǝɹ uɐp ıʇɹǝdoɹd 'ıɹʇsnpuı ɐʞǝuɐ 'ısɐʇɹodsuɐɹʇ 'ısɯnsuoʞ ƃuɐɹɐq ıɹʇsnpuı ɹoʇʞǝs ɐpɐd ɐɾɹǝʞǝq ƃuɐʎ uɐʞɐɯɐʇnıp    
ɥɐʇuıɹǝɯǝd uɐʞdɐʇǝʇıp ƃuɐʎ 4 ןǝʌǝן uɐp 3 ןǝʌǝן ɯʞdd ɥɐʎɐןıʍ ıp ɐɾɹǝʞǝq    

000˙008˙4 dɹ ıpɐɾuǝɯ uɐʞʇɐןnqıp 213˙897˙4 dɹ ɹɐsǝqǝs ƃuɐʍɐɹɐʞ uǝʇɐdnqɐʞ ɯnɯıuıɯ ɥɐdn :ɥoʇuoɔ ıɐƃɐqǝs ˙ɥnuǝd uɐnqıɹ snʇɐɹ ɐƃƃuıɥ sɐʇɐ ǝʞ uɐʞʇɐןnqıp ɐʇoʞ/uǝʇɐdnqɐʞ ɯnɯıuıɯ ɥɐdn ɹɐsǝqǝs ʞɐʎuɐq ƃuıןɐd ıpɐɾuǝɯ ʇnqǝsɹǝʇ ɥɐdn/ıɾɐƃ uɐʇɐɹɐʎsɹǝd ɐʞɐɯ (ɥɐıdnɹ nqıɹ snʇɐɹ ɐɯıן ɐʇnɾ ɐƃıʇ) 000˙005˙3 dɹ ıɹɐp ɹɐsǝq ɥıqǝן ɐʇoʞ/uǝʇɐdnqɐʞ nɐʇɐ ısuıʌoɹd ɯnɯıuıɯ ɥɐdn uɐƃuǝp ɥɐʎɐןıʍ ıp ɐɾɹǝʞǝq ɥnɹnq/ɐɾɹǝʞǝd ˙ɐʇnɾ 5'3 dɹ ɹɐsǝqǝs ʞɐʎuɐq ƃuıןɐd ɥɐdn/ıɾɐƃ ıɐʎundɯǝɯ    
1202 ıunɾ p/s uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ sɾdq uɐɐɾɹǝʞɐƃɐuǝʇǝʞ ןɐısos uɐuıɯɐɾ ɯɐɹƃoɹd ɟıʇʞɐ ɐʇɹǝsǝd    
ʞıu uɐʞıןıɯǝdǝʞ uɐƃuǝp uɐʞıʇʞnqıp ƃuɐʎ ɐısǝuopuı ɐɹɐƃǝu ɐƃɹɐʍ    

¿ ɐʎuʇɐɹɐʎs ɐɾɐs ɐdɐ
-'000˙000˙1 dɹ ɹɐsǝqǝs snƃıןɐʞǝs uɐʞıɹǝqıp uɐʞɐ ƃuɐʎ 'uɐןnq ɐnp ɐɯɐןǝs uɐןnq/-'000˙005 dɹ ɹɐsǝqǝs ɥnɹnq/ɐɾɹǝʞǝd ɐpɐdǝʞ uɐʞıɹǝqıp ıuı unɥɐʇ ıpısqns uɐnʇuɐq uɐɹnןɐʎuǝd ˙(91-pıʌoɔ) 9102 ǝsɐǝsıp snɹıʌ ɐuoɹoɔ ʞɐdɯɐp uɐuɐƃuɐuǝd ɯɐןɐp ɥnɹnq/ɐɾɹǝʞǝd ıɯouoʞǝ uɐndɯɐɯǝʞ uɐʞʇɐʞƃuıuǝɯ uɐp uɐʞuɐɥɐʇɹǝdɯǝɯ 'ıƃunpuıןǝɯ ʞnʇun uɐnɾnʇɹǝq ɥnɹnq/ɐɾɹǝʞǝd ıƃɐq ɥɐdn/ıɾɐƃ ıpısqns ɐdnɹǝq ɥɐʇuıɹǝɯǝd uɐnʇuɐq

91-pıʌoɔ uɐuɐƃuɐuǝd ɯɐןɐp ɥnɹnq / ɐɾɹǝʞǝd ıƃɐq

ɥɐdn ıpısqns uɐnʇuɐq

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan kata-kata yang baik dalam berkomentar. Terima kasih. www.wisatadumai.online